dansschool CuLtUrE dAnCe

đź“ž 0471 080868

ADRES

Dansschool Culture Dance

Vredelaan 69A
8820 Torhout

[T] 0471 080868

[E] info@culturedance.be

 
 

BINNENKORT

ma aug 15 @09:00 - 04:15PM
danskamp teens
di aug 16 @09:00 - 04:15PM
danskamp teens
wo aug 17 @09:00 - 04:15PM
danskamp teens
do aug 18 @09:00 - 04:15PM
danskamp teens
vr aug 19 @09:00 - 04:15PM
danskamp teens
ma aug 22 @09:15 - 04:15PM
zomerkamp kleuter en lager
di aug 23 @09:15 - 04:15PM
zomerkamp kleuter en lager
wo aug 24 @09:15 - 04:15PM
zomerkamp kleuter en lager
do aug 25 @09:15 - 04:15PM
zomerkamp kleuter en lager
vr aug 26 @09:15 - 04:15PM
zomerkamp kleuter en lager

 

 

 

 

 

Auteursrechten

Deze auteursrechten zijn van toepassing op www.culturedance.be. Het gebruik van, bezoek aan www.culturedance.be betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens door www.culturedance.be eigendom zijn en blijven van www.culturedance.be en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen in aan te brengen.

Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders - zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Dansschool Culture Dance Vredelaan 69, 8820 Torhout.

Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te verspreiden, of deze te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie of aanverwante diensten in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser en indexatie door zoekrobots voor efficiënte zoekresultaten.
Aansprakelijkheid

De redactie van www.culturedance.be streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de door haar gepubliceerde informatie waarvoor zij echter niet aansprakelijk gesteld kan worden voor welk gebruik dan ook. www.culturedance.be is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien www.culturedance.be gewaarschuwd werd voor zulke schade.

 www.culturedance.be maakt linken naar andere websites die interessant zouden kunnen zijn voor de gebruiker, deze linken zijn puur informatief en www.culturedance.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden. www.culturedance.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

 Www.culturedance.be onderneemt al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven. Schade aan uw computer of bijhorende software door het bezoeken van deze site kan niet op www.culturedance.be verhaald worden.

Spelregels rond interactiviteit

Alle teksten, gegevens, foto's, beelden, berichten of andere content geplaatst op de website vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gegevens uitgaan. www.culturedance.be heeft geen controle over de inhoud van de toegestuurde informatie van gebruikers op de website en kan in geen enkel geval hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

 www.culturedance.be houdt zich het recht voor om reacties of citaten te gebruiken voor eigen doeleinden en om reacties te weren. De beslissing dit te doen is de autonome bevoegdheid van www.culturedance.be houdt zich bovendien het recht voor deelnemers te weren als zij stelselmatig de spelregels met de voeten treden.

Door gebruik van deze website, verbindt u zich ertoe www.culturedance.be (eigenaar van de site), bestuursleden, werknemers, partners en agenten, te vrijwaren van en te vergoeden voor iedere aanklacht geuit door derden als gevolg van de inhoud van de materialen die u aan de website verzendt.

Schending van de intellectuele eigendommen. Het is verboden om de openbare orde op de website te storen. Dit houdt in dat spamming, het sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina's, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. vervolgd kan worden.

Hacken of poging tot hacken van sites in beheer van www.culturedance.be is absoluut verboden en wordt bestraft. In dit geval halen wij er zonder uitzondering, ook bij minderjarigen, onmiddellijk de politie bij. Hier staat een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en/of een geldboete tot 25.000 euro op.
Beschikbaarheid van de applicaties

 www.culturedance.be heeft tal van maatregelen genomen om de aangeboden informatie- en dienstenplatform 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk te houden. Toch behouden we ons het recht voor om op elk moment en dit indien nodig zonder voorafgaande mededeling bepaalde applicaties te onderbreken om technische of andere redenen. www.culturedance.be behoudt zich eveneens het recht voor om diensten te beëindigen, en dit zonder verantwoordelijk gehouden te kunnen worden voor eventuele gevolgen voor u of derden.

Externe linken

Deze site bevat linken naar andere websites. www.culturedance.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het bestaan van deze websites. Eenieder die gebruik maakt van deze links is zich ten volle bewust van het feit dat het Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat www.culturedance.be geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. www.culturedance.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze sites.
Handelsmerken

Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt zijn beschermde handelsmerken.

Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot initiatieven van www.culturedance.be valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil is enkel de rechtbank van Hasselt bevoegd.
Wijziging en kennisgeving

 www.culturedance.be behoudt zich het recht voor bovenstaande regelgevingen te alle tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail.